Wednesday, May 22, 2013

Υπεράκτια εκμετάλλευση πετρελαίου και αερίου: Νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία

Το ΕΚ έδωσε την Τρίτη το πράσινο φως στη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η νέα νομοθεσία θα υποχρεώνει τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να αποδεικνύουν προτού ξεκινήσουν οποιαδήποτε εργασία, την ικανότητα τους για κάλυψη των όποιων ζημιών προκύψουν από τις δραστηριότητές τους, καθώς και να υποβάλουν εκθέσεις και σχέδια για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων και ατυχημάτων.

"Χρειαζόμαστε αυστηρότερα πρότυπα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνου. Πιστεύουμε ότι οι κανόνες που υιοθετήσαμε σήμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα σε διεθνές επίπεδο" δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ, Ivo Belet (ΕΛΚ, Βέλγιο), ενώ αναφερόμενος στην Αρκτική σημείωσε ότι "η ΕΕ δεν έχει δικαιοδοσία στα ύδατα της περιοχής του Βόρειου Πόλου και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να επιβάλει κάποιο μορατόριουμ στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην εν λόγω περιοχή".
Οικονομική δυνατότητα για αποκατάσταση όλων των ενδεχόμενων ζημιών
Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν πρόσβαση σε "επαρκείς υλικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων". Καμία άδεια για εκμετάλλευση δεν θα χορηγείται, εάν ο αιτών δεν προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις ότι "έχει λάβει ή θα λάβει κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να καλυφθούν ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου".

Έκθεση περί μεγάλων κινδύνων
Οι εταιρείες εξόρυξης θα πρέπει να υποβάλλουν στις εθνικές αρχές, πριν από την έναρξη των όποιων εργασιών, μια ειδική έκθεση, η οποία θα περιγράφει την εγκατάσταση γεώτρησης, τους ενδεχόμενους μεγάλους κινδύνους και ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης
Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να παρέχουν ένα εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δίνοντας μια πλήρη περιγραφή του εξοπλισμού και των διαθέσιμων πόρων, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ατυχήματος και όλες τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό των κινδύνων και την έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Την ίδια στιγμή, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να καταρτίζουν εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που θα καλύπτουν όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις γεώτρησης εντός της δικαιοδοσίας τους. Τα σχέδια αυτά θα προσδιορίζουν το ρόλο και τις οικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών γεώτρησης, καθώς και τους ρόλους των αρμόδιων αρχών και των ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αρκτική
Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο των υδάτων της Αρκτικής στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος της Αρκτικής και ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη που είναι μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, να "προωθήσουν με αποφασιστικότητα ύψιστα πρότυπα περιβαλλοντικής ασφάλειας για αυτό το ευαίσθητο και μοναδικό οικοσύστημα, π.χ. μέσω της θέσπισης διεθνών μέσων για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση ρύπανσης της Αρκτικής από πετρέλαιο".

Εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας
Τα κράτη μέλη που έχουν υπεράκτια ύδατα και δεν πραγματοποιούν υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη δικαιοδοσία τους, και οι χώρες που δεν έχουν θάλασσα αλλά διαθέτουν εταιρείες που  έχουν την έδρα τους στην επικράτειά τους θα πρέπει να εφαρμόσουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών προκειμένου να μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, ενώ για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, η προθεσμία για την εφαρμογή των διατάξεων θα είναι τα πέντε έτη.
Το νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 572 ψήφους υπέρ, 103 κατά και 13 αποχές.
Συναπόφαση (έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση)
 EurActiv.gr 
 
No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin