Thursday, February 21, 2013

Fast track επενδύσεις σε 45 μέρες....ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ....

Σε 45 μέρες και με την έκδοση μίας «πολύ-άδειας» έναντι πολλών θα ανάβει το πράσινο φως για τις μεγάλες επενδύσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για «τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».
Το νομοσχέδιο των 153 σελίδων που κατατέθηκε από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη στη Βουλή απλοποιεί τις διαδικασίες για την έγκριση δημόσιων και ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων φέρνοντας τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

 1. Δημιουργείται υπηρεσία μίας στάσης για τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς μαζεύονται όλες οι αρμοδιότητες στη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και συγκεκριμένα στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για ιδιωτικές επενδύσεις θα υποβάλλουν τους φακέλους τους στην Invest In Greece και εκείνοι που θέλουν να αναπτύξουν σχέδια δημόσιων επενδύσεων θα στέλνουν τους φακέλους τους στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για να συντονίσει όλους τους φορείς προκειμένου να συλλέξει τις άδειες. Αν παρέλθουν 45 μέρες χωρίς την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες τότε η επένδυση αυτόματα αδειοδοτείται.
 2. Καθιερώνεται η «πολυάδεια» αντί για την έκδοση πολλών αδειών για τις επενδύσεις.
 3. Παρέχονται διευρυμένα χρονικά όρια παραμονής στους επενδυτές τρίτων χωρών και ιδιαίτερα σε όσους προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ.
 4. Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, για τη διευκόλυνση των επενδυτών.
 5. Δίνεται η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση των διατάξεων για την αξιοποίηση της περιουσίας της.
 6. Δημιουργείται η «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» στην οποία υπάγονται όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Σούνιο για την καλύτερη αξιοποίησή τους
 7. Βελτιώνεται ο επενδυτικός νόμος και δίνεται η δυνατότητα της 100% προκαταβολής των επιδοτήσεων κατά την έναρξη της επένδυσης, ο χρόνος υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοικτός, οι επενδυτές θα μπορούν να αναθέτουν τα σχέδια τους για έλεγχο σε πιστοποιημένους φορείς.
 8. Απλοποιείται η διαδικασία για τη δημιουργία υδατοδρομιων.
Πιο αναλυτικά:
Στρατηγικές Επενδύσεις
 • Ενισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Δίνεται η δυνατότητα στη Δ.Ε.Σ.Ε. να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο συντονισμός της δράσης των αρμόδιων Υπουργείων.
 • Διευρύνεται το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία.
 • Διευκολύνεται το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων καθώς συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις Στρατηγικών Επενδύσεων.
 • Με την σύσταση της Γ.Δ.Σ.Ε. αποσαφηνίζεται πλήρως το τοπίο σχετικά με την διαδικασία της αδειοδότησης καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειρίζεται τον επενδυτικό φάκελο ενώ η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» στοχεύει με την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου που διαθέτει στην προσέλκυση όλο και περισσότερων επενδύσεων και την παροχή τεχνογνωσίας.
 • Η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» εισηγείται στη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) την υποβολή επενδύσεων που πιθανόν να μην πληρούν κάποια από τα κριτήρια που ενδεικτικά έχουν τεθεί από την εν λόγω επιτροπή, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν συνολικά σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας της χώρας.
 • Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και προωθείται η αύξηση της Διαχειριστικής Αμοιβής η οποία θα καταβάλλεται σε δύο στάδια και σε συνάρτηση με την εξέλιξη της επένδυσης.
 • Δίνεται επίσης έμφαση, στη δυνατότητα εισαγωγής φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των περιορισμών του κοινοτικού δικαίου και της υφιστάμενης δημοσιονομικής συγκυρίας.
 • Για την άρση σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων και με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, καταργείται η ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών και αντικαθίσταται με την έκδοση «πολυάδειας».
 • Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ.
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
Με το υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), που διέπουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τα οποία προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ, του ν. 3894/2010, περί δημοσίων Ακινήτων. Χρήση των σχετικών πλαισίων μπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήματος του επενδυτή.
Εισάγεται διάταξη προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατ΄επέκταση και των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Η υπαγωγή στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, έτσι ώστε, πέραν των άμεσων και σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων για τη συνολική εθνική οικονομία, να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό - κοινωνικό έργο της Εκκλησίας.
ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε
Δημιουργείται, προς χάριν του Δημοσίου και υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με διάρκεια ζωής 99 έτη και με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.
Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι το Ελληνικό κράτος να καθορίσει μια ισορροπημένη και ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για όλη την περιοχή, με συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν:
 1. την πρόσβαση των πολιτών και επισκεπτών στο παράκτιο μέτωπο
 2. τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής
 3. την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους
 4. το βέλτιστο καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης
 5. την υλοποίηση των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών
 6. τη δημιουργία υπεραξιών για όλη την Αττική
Επενδυτικός Νόμος: Ρευστότητα - Ταχύτητα – Διαφάνεια
Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται επίσης ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. Στο πλαίσιο αυτό:
 1. Εισάγονται διατάξεις που αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επενδυτών, δια της προκαταβολής έως και του συνολικού ποσού επιδότησης, κατά την έναρξη της επένδυσης, δια της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
 2. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
 3. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, το ύψος των οποίων καθιερώνεται στο όριο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, προβλέπεται νομοθετική κύρωση.
 4. Παρέχεται επίσης νομοθετική εξουσιοδότηση, για ανάθεση ελέγχων επενδυτικών σχεδίων σε πιστοποιημένους φορείς, προς υποβοήθηση του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών και υπό την τελική έγκριση της Διοίκησης. Με την έκδοση υπουργικής απόφασης, θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων.
 5. Συστήνεται αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο, διότι μέσω των πορισμάτων θα εντοπίζεται κάθε δυσλειτουργία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.
Υδατοδρόμια
Τέλος με το Παρόν σχέδιο Νόμου επιχειρείται να δοθεί μία μόνιμη λύση ως προς την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, έτσι ώστε, εφόσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι πάροχοι τέτοιου είδους μεταφορών, να μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην ανάπτυξη της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και εκμετάλλευση υδατοδρομίων είναι η προσέλκυση επενδύσεων σε αυτόν τον κλάδο, η ανάπτυξη της δραστηριότητας των αερομεταφορών τέτοιου τύπου, η τόνωση του τουρισμού, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές που δεν είναι ευκόλως προσβάσιμες, η ανάπτυξη της περιφέρειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και φυσικά η βελτίωση υπηρεσιών μεταφοράς όπου αναπτυχθούν υδατοδρόμια.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτρέπεται η δημιουργία υδατοδρομίου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιχειρείται η θεσμοθέτηση μίας σαφούς και χρονικά οριοθετημένης διαδικασίας αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, ορίζεται μία Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως κύρια αρμόδια να παραλάβει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο του ενδιαφερόμενου και να λάβει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις απαραίτητες εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
Χρ. Κολώνας
.imerisia.gr
21/2/13

3 comments:

 1. Δήλωση του υφυπουργού ΑνΥπ Νότη Μηταράκη για την κατάθεση του Επενδυτικού Νομοσχεδίου στη Βουλή......

  Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
  Μεταφορών και Δικτύων κ. Νότης Μηταράκης, μετά την κατάθεση στην
  Βουλή του Νομοσχέδιου του Υπουργείου, με τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού
  Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές
  Επενδύσεις», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Η προτεραιότητα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, είναι
  η καταπολέμηση της ανεργίας, δηλαδή η προσέλκυση επενδύσεων. Με το
  Επενδυτικό & Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο, που καταθέσαμε σήμερα στη Βουλή,
  λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα υπέρ της επιχειρηματικότητας.

  Συγκεκριμένα, ως προς τις στρατηγικές επενδύσεις μειώνουμε την
  γραφειοκρατία και απλουστεύουμε διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης.
  Η δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων που
  αναλαμβάνει την ευθύνη των αδειοδοτήσεων, η θεσμοθέτηση των ΕΣΧΑΣΕ
  για την ρύθμιση πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων και η διευκόλυνση
  παροχής αδειών παραμονής σε επενδυτές είναι σημαντικά βήματα για την
  τόνωση των επενδύσεων.

  Για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ο Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει στην άμεση
  αύξηση της ρευστότητας, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην
  περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας. Συγκεκριμένα το Νομοσχέδιο
  περιλαμβάνει την παροχή προκαταβολών έως το 100% της επιχορήγησης,
  την ενίσχυση των επιχορηγήσεων, το δικαίωμα του επενδυτή να ελέγχεται
  η επένδυση του από πιστοποιημένους εξωτερικούς φορείς και η δημιουργία
  Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης.

  Επίσης, βάζουμε τις βάσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση του Αττικού
  Παράκτιου Μετώπου από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο με την ίδρυση Εταιρείας
  Ειδικό Σκοπού.

  Τέλος, δίνουμε μια μόνιμη λύση για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση
  υδατοδρομίων που θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τον Ελληνικό
  τουρισμό, τη νησιωτική Ελλάδα και εν γένει για την ελληνική οικονομία.

  Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις κάνουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ένα
  σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών απέναντι
  στη χώρα μας. Αυτή η προσπάθεια άλλωστε είναι μονόδρομος για την
  αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας,
  για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και την δημιουργία ενός σύγχρονου

  ανταγωνιστικού και παραγωγικού μοντέλου».

  http://www.mindev.gov.gr/?p=9918
  21/2/13

  ReplyDelete
 2. Κ. Μίχαλος: O νέος επενδυτικός νόμος δεν αρκεί για να προσελκύσουμε επενδύσεις.....

  O νέος επενδυτικός νόμος μόνος του, δεν φτάνει για να καταστεί η χώρα τόπος προσέλκυσης επενδύσεων. Απαιτείται μια συνολική πολιτική για το θέμα αυτό, σχολίασε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες Διατάξεις».

  Όπως δήλωσε ο κ. Μίχαλος: «Ο νέος αναπτυξιακός νόμος εμπεριέχει ρυθμίσεις που διευρύνουν το πεδίο ένταξης σε αυτόν επιχειρήσεων σημαντικών κλάδων, ενώ ταυτόχρονα καταργεί γραφειοκρατικές διαδικασίες, διευκολύνοντας έτσι την υλοποίηση επενδύσεων.

  Απαιτείται, όμως, περαιτέρω εξειδίκευση και αποσαφήνιση της δυνατότητας από τις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση του κινήτρου της φοροαπαλλαγής.

  Η ΚΕΕΕ και το ΕΒΕΑ επικροτεί κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της υλοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων επενδύσεων που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση στη μεγάλη μάχη κατά της ανεργίας.

  Ωστόσο, όπως κατ' επανάληψη έχουμε τονίσει, προκειμένου να καταστεί η χώρα τόπος προσέλκυσης επενδύσεων, απαιτείται η υλοποίηση μιας συνολικής πολιτικής, που θα προβλέπει τη μείωση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων σε ανταγωνιστικά επίπεδα με αυτά των γειτονικών μας χωρών, σταθερό φορολογικό σύστημα, τουλάχιστον για μία δεκαετία, μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ενίσχυση μέσω του τραπεζικού συστήματος της ρευστότητας στην αγορά, που αυτήν τη στιγμή αποτελεί τον υπ΄ αριθμόν ένα ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία επενδύσεων».

  http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=259104
  22/2/13

  ReplyDelete
 3. Σύγκρουση για το... Ελντοράντο των επενδύσεων......

  Εντός δεκαημέρου και με διαδικασίες εξπρές η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ανάλογη με τις Σκουριές επένδυση στη Θράκη με την καναδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη χρυσού. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά την εισβολή κουκουλοφόρων στις Σκουριές θέλησε να διαλύσει τα σύννεφα που πύκνωσαν πάνω από τη συγκεκριμένη επένδυση και με δηλώσεις του στη Wall Street Journal ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται έντονα για το συγκεκριμένο project που όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα θα δημιουργήσει 2000 θέσεις εργασίας με συνολική επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων.

  «Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και θα προστατέψουμε με κάθε κόστος τις ξένες επενδύσεις. Αυτού του είδους οι ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία είναι ιδιαίτερα επιθυμητή για εμάς και η διαδικασία της τελικής έγκρισης θα έχει ολοκληρωθεί τις επόμενες 10 ημέρες» τόνισε ο κ. Σαμαράς την ώρα που η Κουμουνδούρου με ανακοίνωση του τμήματος Οικολογίας του κόμματος καλεί τους κατοίκους της Χαλκιδικής να πάρουν μέρος μαζικά στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής.

  Η Κουμουνδούρου μιλά ανοιχτά για «ξεπούλημα περιοχών της χώρας αντί πινακίου φακής με στόχο τον πλουτισμό των εταιρειών και ενός πολιτικού προσωπικού που διαπλέκεται μαζί τους» δίνοντας έτσι ένα σαφές δείγμα γραφής για τη σύγκρουση που θα ακολουθήσει στο πεδίο των επενδύσεων αφού με το νέο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη βουλή η κυβέρνηση αίρει μία σειρά γραφειοκρατικών εμποδίων δίνοντας παράλληλα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση κεφαλαίων βάζοντας σε πρώτο πλάνο όλο το παραλιακό μέτωπο από το Σούνιο μέχρι και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

  Το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων προβλέπει:

  -Καταβολή του 100% της επιχορήγησης από 50% που ισχύει σήμερα

  -Κατάργηση της υποχρέωσης των επενδυτών να προσκομίσουν εγγυητικές επιστολές κατά την υποβολή του φακέλου προσφοράς

  -Φορολογικά κίνητρα για μεγάλες επενδύσεις

  -Έκδοση μίας «πολυάδειας» που αντικαθιστά τις πολλαπλές άδειες

  Ν. Μηταράκης στον realfm: Πάμε να δώσουμε περισσότερη ρευστότητα στην αγορά

  Η Κουμουνδούρου έχει ήδη μιλήσει για «ξεπούλημα λιμανιών προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων» ενώ μέσω της Ρένας Δούρου έχει προαναγγείλει πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές και σε περίπτωση που αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας θα εξετάσει μία προς μία τις επενδύσεις ακόμη και αυτές που ήδη τρέχουν με επιτυχία στη χώρα μας όπως για παράδειγμα της COSCO.

  Στον αντίποδα, το Μαξίμου «φουλάρει» τις μηχανές για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και από τρίτες χώρες προκειμένου μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και υπολογίζεται ότι θα έχουν εγκριθεί τα πρώτα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, να έχει προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς και το κομμάτι των αποκρατικοποιήσεων για το οποίο η τρόικα στις αρχές του μήνα θα ζητήσει λεπτομερή ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών.

  http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=212439&catID=11
  22/2/13

  ReplyDelete

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin