Wednesday, January 23, 2013

ΥΠΕΚΑ: Ομιλία Υφ.ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργί​ου, στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου επί του σχεδίου Νόμου για τη "Διατήρηση ελάχιστου επιπέδου Αποθεμάτων αργού Πετρελαίου​ και άλλες διατάξεις»


«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας, προκειμένου να συζητήσουμε το σχέδιο Νόμου «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, Η/ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Κυβέρνησης για ένα σύγχρονο πλαίσιο για την αγορά καυσίμων και μετά από επεξεργασία εμπειρογνωμόνων, όπου μετείχαν όλοι οι παράγοντες της αγοράς, καθώς και την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου πετυχαίνει ένα διττό στόχο.
 
Από τη μια, την ομαλή λειτουργία και την ενδυνάμωση της αγοράς καυσίμων και από την άλλη την εξυγίανσή της και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
Άλλωστε, εδώ επικεντρώνονται οι προσπάθειες όλων μας.
 
Σε αυτή την πραγματικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, είναι απόλυτη ανάγκη να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο για κάθε αγορά, ώστε να διασφαλίσουμε συνθήκες επενδύσεων, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας με θέσεις εργασίας, οφέλη για ολόκληρους κλάδους της οικονομίας και πρωτίστως για τον τελικό καταναλωτή, τον Έλληνα πολίτη.
 
Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 «σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα Κράτη Μέλη» (ΕΕ L/265 της 9.10.2009) και επιδιώκεται, προς όφελος της χώρας και στα πλαίσια των κοινοτικών και διεθνών της υποχρεώσεων, η ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο, η διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και η δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.
 
Δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος τήρησης αποθεμάτων πετρελαίου που είχε θεσπιστεί με τα άρθρα 12 και 13 ν. 3054/2002, βασικός άξονας του οποίου ήταν ο εξορθολογισμός του τρόπου τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας, η ενσωμάτωση της Οδηγίας έρχεται να βελτιώσει τους μηχανισμούς τήρησης αποθεμάτων πετρελαίου, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού, με τη θέσπιση συντονισμένων διαδικασιών παρέμβασης για την άμεση λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης, προσεγγίζοντας το αντίστοιχο σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), όσο και στο επίπεδο της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων και των τελικών καταναλωτών.
 
Στις διατάξεις άμεσης ισχύος, περιλαμβάνεται ιδίως ο τρόπος υπολογισμού των μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών του προηγούμενου ημερολογιακού έτους που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συνολικού επιπέδου των τηρούμενων αποθεμάτων, ο αριθμός των ημερών των μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού των διατηρούμενων αποθεμάτων.
Περιλαμβάνεται επίσης, η υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς, στους οποίους αναθέτουν υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, να μπορούν να διατηρούν μέρος τουλάχιστον των αποθεμάτων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταβιβάζοντας αντίστοιχα μέρος τουλάχιστον των υποχρεώσεων αυτών σε άλλους οικονομικούς φορείς ή κεντρικούς φορείς διατήρησης αποθεμάτων (ΚΦΔΑ), υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η φυσική προσβασιμότητά τους.
 
Στις υπόλοιπες, περιλαμβάνονται ιδίως διατάξεις σχετικά με την ευχέρεια των κρατών μελών να συστήνουν κεντρικούς φορείς διατήρησης αποθεμάτων (ΚΦΔΑ), καθώς και «ειδικά αποθέματα». Οι μεν ΚΦΔΑ αποτελούν μη κερδοσκοπικού σκοπού φορείς που ενεργούν χάρη του γενικού συμφέροντος με πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων, προκειμένου να ενισχύεται η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας των αποθεμάτων και να μετριάζεται ταυτόχρονα η οικονομική επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών από τις σχετικές δραστηριότητες διατήρησης αποθεμάτων. Τα ειδικά αποθέματα, εξάλλου, αποτελούνται από τα οριζόμενα τελικά προϊόντα και ανήκουν στην κυριότητα του κράτους μέλους ή του ΚΦΔΑ, προκειμένου να ενισχύεται η ασφάλεια του εφοδιασμού και να διασφαλίζεται η απόλυτη διαθεσιμότητά τους σε περίπτωση κρίσης. Στην ευχέρεια του κράτους μέλους περιλαμβάνεται, επίσης, η δυνατότητα καθορισμού των προϊόντων στα οποία τηρούνται τα αποθέματα της χώρας, στα πλαίσια των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων πετρελαίου.
Στο παρόν σχέδιο νόμου, αφ’ ενός υιοθετούνται οι άμεσης ισχύος Διατάξεις της Οδηγίας που προαναφέρθηκαν, αφ’ ετέρου θεσπίζεται στο πλαίσιο των ευχερειών και δυνατοτήτων της χώρας, λαμβανομένης υπόψη της παρούσας δημοσιονομικής κρίσης, η δυνατότητα σύστασης ΚΦΔΑ. Η σύσταση του ΚΦΔΑ μελετάται και είμαστε στο στάδιο συνεργασίας και με το Υπουργείο Οικονομικών, αναζητώντας τον καλύτερο δυνατό τρόπο συγκρότησής του, προκειμένου να λειτουργήσει και να επιτύχει τους στόχους του, ως οργανισμός που εξυπηρετεί δημόσια αγαθά και παρέχει αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου. Όσον αφορά στα ειδικά αποθέματα, δεν κρίνεται επί του παρόντος αναγκαία η θέσπισή τους, ενόψει του ότι οι υφιστάμενες κατηγορίες προϊόντων, στα οποία τηρούνται τα αποθέματα της χώρας και η δυνατότητα άμεσης παραγωγής έτοιμων προϊόντων από τα διυλιστήρια σε περίπτωση κρίσης, καλύπτουν πλήρως την υποχρέωσή της. Διατηρείται φυσικά ο ορισμός των ειδικών αποθεμάτων, προκειμένου να ανταποκριθεί η νομοθεσία στις περιπτώσεις τήρησης ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών μελών στη χώρα. Επίσης, ο καθορισμός των προϊόντων στα οποία τηρούνται τα αποθέματα της χώρας γίνεται με αναφορά στα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002 (κατηγορίες Ι έως VI), τα οποία καλύπτουν πλήρως το σύνολο των προϊόντων του κανονισμού 1099/2008 και με τη δυνατότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να καθορίζει με απόφασή του ειδικότερα τα προϊόντα αυτά, με βάση τη διασφάλιση της υποχρέωσης της χώρας.
 
Τέλος, θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής ότι, στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων του σχεδίου νόμου, καθώς και την ένταξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, θα καταθέσουμε στην Ολομέλεια ορισμένες τροπολογίες.                                                                                                                           Συγκεκριμένα, οι τροπολογίες αφορούν:
1. Το άρθρο 18 – Κυρώσεις, συμπληρώνεται ως εξής:
Ως ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται για τις ανωτέρω παραβάσεις ορίζεται, κατά παρέκκλιση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν.3054/2002, το 10% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3959/2011 (Α’ 93).
2. Η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 19, αποσκοπεί:
 
Στην άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων των κατηγοριών Ι και ΙΙ του ν. 3054/2002, που συμπεριλαμβάνονται προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως οι βενζίνες, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα αεροπορικά καύσιμα και το πετρέλαιο ναυτιλίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής τροφοδοσία της αγοράς με καύσιμα,  αλλά και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μας σε περίοδο σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο ή/και προϊόντα πετρελαίου.
Η ίδια ανάγκη επιβάλλει, οι λοιποί υπόχρεοι να τηρούν αποθέματα σε οποιαδήποτε από τα προϊόντα της κατηγορίας από τα οποία προκύπτει η υποχρέωση.
 
3. Στο άρθρο 24 προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ώστε:
 
Με τη διάταξη αυτή να αντιμετωπιστούν ορισμένες περιπτώσεις φωτοβολταϊκών σταθμών, για τους οποίους, ενώ υπεβλήθη αίτημα για την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε εμπροθέσμως από τους Διαχειριστές, με αποτέλεσμα οι εν λόγω παραγωγοί να απολέσουν χωρίς υπαιτιότητά τους την τιμή αναφοράς, που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης πώλησης και να εφαρμοσθούν και γι’ αυτούς οι νέες, μειωμένες τιμές αναφοράς.
Επιπλέον, στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος με σκοπό να διασφαλιστεί η τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα αγροτών, οι οποίοι είχαν ζητήσει δάνεια από την Αγροτική τράπεζα, η έγκριση / εκταμίευση των οποίων καθυστέρησε λόγω της συγχώνευσης της τελευταίας με την τράπεζα Πειραιώς.
 
4. Προτείνεται η προσθήκη, μετά το άρθρο 25, άρθρου 26 ως εξής:
 
Στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) καθορίζονται τα έσοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, μέσω του οποίου η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυμβαλλόμενους που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Μεταξύ των εσόδων του ειδικού λογαριασμού είναι και το ειδικό τέλος του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)), που επιμερίζεται σε κάθε Πελάτη περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών.
Με τη θέσπιση της προτεινόμενης ρύθμισης καθορίζεται το ανώτατο ποσό της ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης, ήτοι ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, το οποίο αναπροσαρμόζεται ετησίως από τη ΡΑΕ. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών και στην αποφυγή υπέρογκης οικονομικής επιβάρυνσής τους από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).
22/1/13

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin