Thursday, September 06, 2012

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ: Παραγωγή βιοαερίου από κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά απόβλητα

Εκμετάλλευση της κοπριάς, του ενσιρώματος καλαμποκιού κ.τ.λ και των αστικών οργανικών απορριμμάτων ....
Κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά απόβλητα θα χρησιμοποιεί η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που πρόκειται να ιδρυθεί στην κτηματική περιοχή Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Κομοτηνής. Το αίτημα της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων τέθηκε προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με εισηγητή τον Αθανάσιο Κιοσέ μηχανικό γεωτεχνολογίας και περιβάλλοντος. H μελέτη που παρουσιάστηκε στο σώμα αφορά την εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 250Kw από την εταιρεία «Βιοαέριο Κομοτηνής Α.Ε.». Σύμφωνα με αυτήν θα γίνεται παραγωγή βιοαερίου, μέσω αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων που αποτελούνται κατά 80% από κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριά, ενσίρωμα καλαμποκιού κ.τ.λ.) και κατά 20% από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα (αστικά οργανικά απορρίμματα), το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η δυναμικότητα της μονάδας ως προς την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου θα ανέρχεται σε 6843,75m3 το έτος. Η συνολική δυναμικότητα του σταθμού σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια θα ανέρχεται σε 250Kw και 295Kw αντίστοιχα.

Περιγραφή Δραστηριότητας

Η παραγωγική διαδικασία συνοπτικά θα συνίσταται από τα παρακάτω στάδια:
- Είσοδος των στερεών οργανικών αποβλήτων σε τροφοδότη που βρίσκεται δίπλα στην πρώτη δεξαμενή ανάμειξης.
- Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δεξαμενή ζύμωσης στις οποίες γίνεται η δέσμευση του βιοαερίου μεταξύ της στάθμης υγρού και των ειδικά διαμορφωμένων οροφών των δεξαμενών.
- Αποθείωση του βιοαερίου μέσω έγχυσης καθαρού αέρα και θειο- οξειδωτικών βακτηρίων.
- Θέρμανση των δεξαμενών με σωλήνες από τις οποίες διέρχεται ζεστό νερό από το Η/Ζ.
- Καύση βιοαερίου και παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
- Αποθήκευση του χωνεμένου υπολείμματος που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία και προώθηση αυτού σε καλλιέργειες ως βελτιωτικό εδάφους.
Οι ποσότητες των υγρών αποβλήτων θα είναι μικρές και θα διαχειρίζονται έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ως στερεά και υγρά λιπάσματα. Τα αέρια απόβλητα (κυρίως οσμές) θα περιοριστούν με την καύση του βιοαερίου. Ο θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας θα προέρχεται κυρίως από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής των εγκαταστάσεων και θα έχουν τοπικό χαρακτήρα. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από το δίκτυο της ΔΕΗ. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ εισηγήθηκε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
- Η ΜΠΕ να περιλαμβάνει τις κατηγορίες  των αποβλήτων κατά ΕΚΑ.
- Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους και να εξασφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
- Όσον αφορά απόβλητα, η επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Οφείλει να συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και να συνεργάζεται τόσο με κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς συλλογής-μεταφοράς όσο  και με μονάδες αξιοποίησης που είναι συμβεβλημένες με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
- Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί όλους τους χώρους της καθαρούς και να υπάρχει τάξη στην συγκέντρωση των υλικών που διαχειρίζεται. 
- Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση ή εργασία εκτός των ορίων του γηπέδου. Να κατασκευαστεί και να συντηρείται κατάλληλη περίφραξη του γηπέδου. Επίσης να γίνει δενδροφύτευση περιμετρικά όπου είναι εφικτό για περιορισμό της οπτικής ρύπανσης.
- Να λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή διασποράς των αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο εκτός της εγκατάστασης.
- Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και γενικά σε φυσικούς αποδέκτες.
- Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και οποιωνδήποτε άλλων υγρών αποβλήτων που μπορεί να προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες ή από την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ή από τα οχήματα μεταφοράς, είτε επί του εδάφους, είτε υπεδάφια,  είτε σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, είτε στο αποχετευτικό σύστημα.
- Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης).
- Να ληφθούν και να τηρούνται τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας μέτρα πυροπροστασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης.
- Να λαμβάνεται μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού, καθώς επίσης και τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. Να εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο προσωπικό.
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση της υπηρεσίας ομόφωνα συμφώνησαν να προχωρήσει η δημιουργία της μονάδας. 

Δήμητρα Συμεωνίδου
6/9/12

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin