Thursday, October 04, 2012

Η ΔΕΗ Ζητά Αυστηρές Προϋποθέσεις για την Υιοθέτηση του Γαλλικού Μοντέλου στην Αγορά Ενέργειας

Η ΔΕΗ δημοσίευσε τις παρατηρήσεις της αναφορικά με τις προτάσεις της ΡΑΕ για την αναμόρφωση της αγοράς ενέργειας. Η Επιχείρηση στηρίζει την προσωρινή υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου ΝΟΜΕ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, προτείνει εικονικές δημοπρατήσεις ενέργειας και καλεί τη ΡΑΕ να αλλάξει το καθεστώς συμμετοχής των μονάδων φυσικού αερίου στη χονδρεμπορική αγορά.
Πιο αναλυτικά, η ΔΕΗ συμφωνεί με τη ΡΑΕ ως προς την αναγκαιότητα ύπαρξης ορθής δομής στην αγορά ηλεκτρισμού, ειδικότερα δε λόγω και των σημερινών συνθηκών, που κυρίως είναι το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η αυξητικά κλιμακούμενη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.


Παράλληλα, θέση της ΔΕΗ είναι ότι η αναδιοργάνωση πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία μια αγοράς ηλεκτρισμού η οποία θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα είναι ελκυστική για τις απαραίτητες νέες επενδύσεις, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας καιθα εξασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού σε μακροπρόθεσμη βάση.Επίσης, η ΔΕΗ υποστηρίζει την περαιτέρω απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς, χωρίς τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς που επέβαλλε η απόφαση της Κομισιόν, η οποία ακυρώθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Χονδρεμπορική αγορά

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΔΕΗ θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στη χονδρεμπορική αγορά είναι η πλήρης απελευθέρωση της λιανεμπορικής αγοράς χωρίς ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ αναμένει την προγραμματισμένη απελευθέρωση των τιμολογίων λιανικής το αργότερο έως το τέλος του Ιουνίου του 2013 (όπως προβλέπεται από τους όρους του Μνημονίου με την Τρόικα).
Στο παραπάνω πλαίσιο και στο μεταβατικό στάδιο προς την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, η ΔΕΗ προτείνει την παραχώρηση ισχύος μονάδων της σε τρίτους προμηθευτές, μέσα από διαφανείς «μηχανισμούς αγοράς», όπως π.χ. είναι οι δημοπρασίες «εικονικών σταθμών παραγωγής» (VPPs).
Αναφορικά με το γαλλικό μοντέλο, σημειώνεται ότι η περίπτωση του ΝΟΜΕ λειτουργεί με ρυθμιζόμενη τιμή ενέργειας (δηλ. διαφορετική από αυτή της ελεύθερης αγοράς, που αντανακλάται στις τιμές των VPPs) και δεν πρέπει να εφαρμοστεί παρά μόνο ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο και υπό αυστηρές προϋποθέσεις:

(α) Η προσωρινά ρυθμιζόμενη τιμή πρέπει να ορίζεται σε τέτοιο επίπεδο που να αντικατοπτρίζει κατ’ ελάχιστο το πλήρες κόστος παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμματισμένων από τη ΔΕΗ αναβαθμίσεων (κυρίως περιβαλλοντικών) των μονάδων παραγωγής, παρέχοντας κατ' ακολουθία κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα, αλλά και αποζημιώνοντας τη ΔΕΗ για τις επενδύσεις της.


(β) Σε καμία περίπτωση η όποια διαφορά τιμών μεταξύ αυτών της ελεύθερης αγοράς και των ρυθμιζόμενων τιμών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος της ΔΕΗ και προς όφελος ανταγωνιστών της. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να επιβληθούν αυστηρές ρήτρες «προορισμού» προς τελικούς καταναλωτές της παραχωρούμενης από τη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας.


Επίσης, τονίζεται ότι ο σημαντικότερος μηχανισμός μέσω του οποίου δημιουργούνται στρεβλώσεις και διογκώνονται οι δαπάνες στη χονδρεμπορική αγορά είναι ο συνδυασμός του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους με το μηχανισμό υποβολής των προσφορών έγχυσης, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται σε μονάδες με φυσικό αέριο να παραμένουν σε λειτουργία όταν δεν είναι απαραίτητες, υποκαθιστώντας μονάδες με λιγνίτη, ενώ ταυτόχρονα αμείβονται σε τιμή που καλύπτει πλήρως το μεταβλητό τους κόστος και τους αφήνει επιπλέον περιθώριο 10%.
Για τον λόγο αυτό προτείνεται: (α) Άμεση τροποποίηση των κανόνων υποβολής προσφοράς έγχυσης από τις μονάδες παραγωγής, ώστε να περιορισθεί η κατάχρηση του δικαιώματος υποβολής προσφοράς στην οποία το πρώτο βήμα αντιστοιχεί στο 30% της μέγιστης διαθέσιμης ισχύος της μονάδας. Το δικαίωμα αυτό θα μπορεί να αξιοποιείται μόνο από την/τις οριακή/ές μονάδα/ες, ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές κρατήσεις και επανεκκινήσεις των μονάδων αυτών κατά τη διάρκεια μιας ημέρας.(β) Άμεση και πλήρης κατάργηση της προσαύξησης που καταβάλλεται πλέον του μεταβλητού κόστους στο Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.
Όσον αφορά τα υδροηλεκτρικά, η ΔΕΗ θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο ανεξάρτητης και ξεχωριστής διαβούλευσης, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για τη χώρα.

Λιανεμπορική αγορά

Η ΔΕΗ συμφωνεί πλήρως με την απελευθέρωση της αγοράς προμήθειας για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.Σημειώνει ότι οποιαδήποτε τυχόν ρυθμιστική παρέμβαση στον καθορισμό τιμολογίων προς τον τελικό καταναλωτή δεν είναι συμβατή με το στόχο της απελευθέρωσης των τιμολογίων έως το τέλος Ιουνίου 2013, και ως εκ τούτου μπορεί να εξεταστεί μόνο ως προσωρινό μέτρο.
Στην περίπτωση που η ΡΑΕ επιλέξει να εφαρμόσει μεταβατικά ρυθμιζόμενο τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στην αγορά χονδρεμπορικής η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως απελευθερωμένη.
Επίσης, η ΔΕΗ θεωρεί ότι η πρόταση της ΡΑΕ για πλήρη απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, δημοτικά τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ, κ.α.) είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Τέλος, η ΔΕΗ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της ΡΑΕ για μείωση της εξαντλητικής φορολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα στην ηλεκτρική ενέργεια (ΕΦΚ στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά, ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα).

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=62396
4/10/12

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin