Sunday, August 05, 2012

Η Ε.Ε. για τα Ενεργειακά Αυτόνομα Κτίρια

Τα κτίρια χαμηλής ενέργειας που διαθέτουν χαρακτηριστικά και  δυνατότητες για μειωμένες εκπομπές CO2 και μείωση των δαπανών μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη απορρόφηση στην αγορά, παρά τα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα τους. Η αγορά της Κατασκευής απασχολεί περισσότερους επαγγελματίες από το 10% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ.

Ως εκ τούτου, για την προώθηση του κατασκευαστικού τομέα ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία εν γένει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια στρατηγική για την ενίσχυση του τομέα. Οι κύριες γραμμές της περιλαμβάνουν την τόνωση των επενδύσεων με ευνοϊκές συνθήκες, ιδίως για την ανακαίνιση και τη συντήρηση των κτιρίων. Για παράδειγμα, αυτό περιλαμβάνει την ενθάρρυνση της αφομοίωσης του πακέτου μέχρι € 120 δισεκατομμυρίων με δάνεια που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο του Συμφώνου του Ιουνίου για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Δεύτερον, ενίσχυση της καινοτομίας και βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων μέσω της προώθησης της κινητικότητας. Τρίτον, βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, μέσω της προώθησης της αμοιβαίας αναγνώρισης των συστημάτων αειφόρου κατασκευής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, παροχή προτύπων πρακτικής στον σχεδιασμό, σε κατασκευαστικές εταιρείες ώστε να καθίσταται ευκολότερη η εργασία σε άλλα κράτη μέλη. Τέλος, προώθηση της παγκόσμιας θέσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την τόνωση της κατασκευής μέσα από καλές επιδόσεις και την προώθηση αειφόρων προτύπων σε τρίτες χώρες.
Γιατί η ΕΕ χρειάζεται μια στρατηγική στον κλάδο της κατασκευής; 
  • η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σήμανε μέιωση των οικοδομικών εργασιών και των υποδομών κατά 17% μεταξύ Ιανουαρίου 2008 και Απριλίου 2012 σε όλη την ΕΕ-27
  • η έκρηξη της φούσκας της αγοράς κατοικίας συνέχισε οδηγεί σε σημαντική μείωση της δραστηριότητας στον κλάδο, δημιουργώντας ανεργία
  • η συρρίκνωση των πιστωτικών αγορών και οι πρακτικές των καθυστερήσεων στις πληρωμές ασκεί επιπλέον πίεση στις επιχειρήσεις κατασκευών για τη φερεγγυότητα τους
  • ο τομέας βρίσκεται σε συνεχή ανάγκη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
  • η εισαγωγή των Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας Κτιρίων (NZEB), όπως ανακοινώθηκε στην αναδιατύπωση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τον τομέα των κατασκευών
  • προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχωρούν αργά, κυρίως στην ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων
  • η κατάσταση στις διεθνείς αγορές είναι κρίσιμης σημασίας για τους κοινοτικούς αερομεταφορείς. Δυσκολίες προκύπτουν από τις συνθήκες ανταγωνισμού σε άλλες χώρες, όπως οι λιγότερο αυστηρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Μη Ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης επωφελούνται επίσης από κρατικές ενισχύσεις, π.χ. στην Κίνα, γεγονός το οποίο περιορίζει τις ευκαιρίες για τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές αυτές.

Τα επόμενα βήματα

Ένα High Level Forum θα πρέπει να οργανωθεί με τα κράτη μέλη και τις τομεακές αντιπροσωπείας ώστε να επιβλέψει την εφαρμογή της στρατηγικής και να υποβάλει συστάσεις για τις τυχόν αναγκαίες προσαρμογές ή νέες πρωτοβουλίες που θα δρομολογηθούν. Παράλληλα, θεματικές και άλλες ομάδες θα συζητήσουν διάφορες προσεγγίσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, θα αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των υφιστάμενων δράσεων σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο για τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και θα προσδιορίσουν τις ευκαιρίες για συνέργειες.

Υπόβαθρο

Οι κατασκευές είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και προσφέροντας 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ανταγωνιστικότητα στον τομέα των κατασκευών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας. Η ενεργειακή απόδοση και τ αποδοτικότητα των πόρων στον τομέα της μεταποίησης, των μεταφορών και η χρήση των προϊόντων για την κατασκευή κτιρίων και υποδομών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους Ευρωπαίους« Κτίρια της ποιότητας ζωής. Η ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστικών εταιρειών ως αποτελεί εκ τούτου σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση , αλλά και για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του τομέα.
31/7/12

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin