Tuesday, July 03, 2012

Οικονομική ενίσχυση υπαγόμενων στον αναπτυξιακό φ/β : νομικές παράμετροι & νέος τρόπος καθορισμού

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 26430/12.06.2012 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1915/15.06.2012 ΦΕΚ (τεύχος Β), καθορίσθηκε ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια για την ενίσχυση την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον πίνακα που ενσωματώνεται στην ως άνω υπουργική απόφαση.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια και κατ’ εξουσιοδότηση του δημοσιευθέντος την 11.04.2012 άρθρου 241 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», το οποίο αφαίρεσε από τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 τους ποσοτικούς περιορισμούς που προσδιόριζε το άρθρο 5 του νόμου εκείνου. Έτσι, μετά την εξάλειψη των ορισθέντων κατώτατων δαπανών, το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης θα υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια που θέτει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Με την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης ουσιαστικά δύναται να ξεκινήσει η διαδικασία επανεξέτασης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 241 ν. 4072/2012, η οποία εκπνέει την 11.07.2012. Η υποβολή της αιτήσεως επανεξέτασης χρήζει της ανάλογης προσοχής δεδομένου ότι το περιεχόμενό της διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αρχικά υποβληθέν αίτημα υπαγωγής του επενδυτή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, καθώς και ανάλογα με την αιτία απόρριψης, στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση.
Ειδικότερα, η υπ’ αριθμ. 26430/12.06.2012 Υπουργική Απόφαση διαχωρίζει τις καθορισθείσες τιμές σε πρώτη φάση ανάλογα με το εάν στον φ/β σταθμό έχουν τοποθετηθεί trackers ή σταθερές βάσεις και εν συνεχεία ανάλογα με το εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκά ή κινέζικα panels. Όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, και στις δύο περιπτώσεις, οι φ/β σταθμοί της πρώτης κατηγορίας (trackers, ευρωπαϊκά panels) επιδοτούνται με σημαντικά υψηλότερες τιμές συγκριτικά με τη δεύτερη κατηγορία. Οι καθορισθείσες τιμές μεταβάλλονται περαιτέρω και χρονολογικά, με τις υψηλότερες εξ αυτών να παρατηρούνται το έτος 2009, ενώ ο καθορισμός τιμών περιλαμβάνει και το πρώτο εξάμηνο του 2012, ούτως ώστε να καλύψει τα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια, βέβαια, δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 241 ν. 4072/2012 δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη απαιτεί το επενδυτικό σχέδιο να έχει ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου.
Περαιτέρω, στο ανωτέρω κόστος προστίθεται και επιχορηγούμενο κόστος για λοιπές σταθερές δαπάνες, όπως η σύνδεση με τη ΔΕΗ, η κατασκευή οικίσκου, τα χωματουργικά, η περίφραξη κλπ., το οποίο ορίζεται σε 0,45€/Wp κατ’ ανώτατο όριο. Σε ό,τι αφορά στους φ/β σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 500KW, το συνολικό διαμορφούμενο κόστος μειώνεται κατά 10% λόγω οικονομιών κλίμακας. Τέλος, η περίοδος υλοποίησης, η οποία είναι καθοριστική για τον υπολογισμό του ενισχυόμενου κόστους του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, προσδιορίζεται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.
Καθίσταται σαφές, κατόπιν και της εκδόσεως της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ότι οι αρμόδιες αρχές κινούνται προς την κατεύθυνση εκδόσεως θετικών αποφάσεων υπαγωγής στον ν. 3299/2004 των αιτηθέντων επενδυτικών σχεδίων, σε αντίθεση με την προγενέστερη μαζική απόρριψη, ιδιαίτερα των σχεδίων που αφορούσαν φ/β σταθμούς ισχύος 20 KW λόγω μη υπέρβασης του προβλεπόμενου στο ν. 3299/2004 κόστους. Ωστόσο, το ενισχυόμενο κόστος δεν θα καθορισθεί με βάση τις δαπάνες στις οποίες πραγματικά προέβη ο παραγωγός κατά την υλοποίηση του φ/β του σταθμού, με συνέπεια η επιχορήγηση να υπολείπεται σημαντικά του πραγματικού κόστους του φ/β σταθμού.
Επιμέλεια στήλης: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin