Wednesday, December 16, 2015

Στρατηγικές προετοιμασίες για το EuroAsia Interconnector

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του γραφείου του στην Κύπρο προετοιμάζεται για την τελετή που σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο του έργου EuroAsia Interconnector που θα ενισχύσει το ευρωπαϊκό δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού και θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης, της Κύπρου και του Ισραήλ.
Αυτό το ηλεκτρικό καλώδιο που θα έχει μήκος μεγαλύτερο από 1000 χιλιόμετρα και θα μεταφέρει 2 GW που θα παράγονται από την καύση του μεθανίου που προέρχεται από τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων των τριών χωρών, αλλάζει στρατηγικά τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και τη συνδέει έμπρακτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε αυτή την τελετή που θα γίνει στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία θα ανατεθούν επίσημα και οι τρεις μελέτες στις εταιρείες που επιλέχθηκαν μετά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προσφορών. 

Αυτές οι μελέτες έχουν ως εξής: η μία είναι τεχνική και τεχνολογική μελέτη, η άλλη βυθομετρική μελέτη και μια άλλη, το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών. 

Για λόγους στρατηγικής αλλά και γεωπολιτικής θα παραβρεθούν ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου και βέβαια οι Πρέσβεις της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας αφού όλες αυτές οι χώρες συμμετέχουν στην κατασκευή και στο πέρασμα μέσω των ΑΟΖ τους, του καλωδίου EuroAsia Interconnector. 

Με αυτόν τον τρόπο όλο το έργο περνά σε μια νέα φάση που προετοιμάζει την άμεση υλοποίησή του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η δυναμική του μεταμορφώνει και τη νοόσφαιρά μας για τα δεδομένα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.
 Ν. Λυγερός - OPUS
15/12/15
--------------------
  • Strategic preparations for the EuroAsia Interconnector
N. Lygeros
Translated from the Greek by Vicky Baklessi

The European Parliament through its office in Cyprus is preparing for the ceremony which signifies a historical landmark for the project EuroAsia Interconnector which will reinforce the European network of electrical distribution and will terminate the energy isolation of Crete, Cyprus and Israel. This electrical cable which will have a length greater than 1000 klm and will transfer 2 GW which will be produced by the combustion of methane which derives from the hydrocarbon fields of the three countries, changes strategically the map of the Eastern Mediterranean and connects it practically with the European Union. In this ceremony, which will take place in the House of the European Union in Nicosia, all three studies will be officially awarded to the companies that were chosen after their participation in the biding process. These studies are as follows: one is a technical and technological study, the other one is a bathymetric study and another the complete environmental studies. For strategic but also geopolitical reasons, it will be attended by the Minister of Energy of Cyprus and of course the Ambassadors of Greece, of Israel and of Italy since all these countries participate in the construction and the passage through their EEZ , the EuroAsia Interconnector cable. In this manner the entire project moves onto a new phase which prepares its immediate implementation, something that means that its dynamic transforms also our noosphere for the given data of the Eastern Mediterranean. 
   OPUS
------
 
  • Стратегические подготовки для EuroAsia Interconnector
Н. Лигерос
Перевод с греческого Кира Стамболиди

Европейский Парламент, через свое отделение на Кипре, готовится к церемонии, которая знаменует собой исторический этап реализации проекта ЕвроАзия Интерконнектор, который позволит повысить европейскую сеть электроснабжения и прекратит энергетическую изоляцию Крита, Кипра и Израиля. Этот электрический кабель, который будет больше 1000 километров и будет транспортировать 2GW, производящихся путем сжигания метана из углеводородных месторождений трех стран, стратегически меняет карту Восточного Средиземноморья, активно связывая ее с Европейским Союзом. На этой церемонии, которая состоится в Доме Евросоюза в Никосии, все три исследования будут и официально вручены компаниям, выбранным после их участия в тендере. Эти исследования следующие: техническое и технологическое исследование, батиметрическое исследование и следующее - совокупность экологических исследований. По причинам стратегическим, но и геополитическим будет присутствовать министр энергетики Кипра и, конечно, послы Израиля, Греции и Италии, так как все эти страны участвуют в строительстве и в проходе через их ИЭЗ, кабеля ЕвроАзия Интерконнектор. Таким образом, весь проект переходит в новую фазу, которая готовит его непосредственную реализацию, что означает, что его динамика преобразовывает и нашу ноосферу о данных региона Восточного Средиземноморья.
 lygeros.org
--

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin