Tuesday, December 04, 2012

Θαλάσσια πολιτική: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, με την οποία θα ενισχυθεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή. Η εν λόγω στρατηγική στηρίζεται σε 4 πυλώνες: σε μια ισχυρότερη γαλάζια οικονομία, σε ένα υγιέστερο θαλάσσιο περιβάλλον, σε έναν ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο και στην υπεύθυνη αλιεία. Αξιοποιεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη «Δήλωση της Λεμεσού για μια ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», που εγκρίθηκε πρόσφατα από τους υπουργούς της ΕΕ. Το όραμα από το οποίο διαπνέεται η πρωτοβουλία είναι να καταστεί η θάλασσα καίριος χώρος καινοτομίας, οικονομικών ευκαιριών και ευημερίας για όλες τις χώρες που διαβρέχονται από αυτήν.

Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε σχετικά: «Εν όψει της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αναπόφευκτα θα αυξηθεί η κίνηση των ατόμων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους. Η διατήρηση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής θα αποτελέσουν πρόκληση – πρόκληση για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις όλων των οικείων μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα και επιθυμώ να καταρτίσουμε από κοινού ένα λεπτομερές σχέδιο για μελλοντική δράση».
Η νέα στρατηγική αναγνωρίζει μεν το έργο που έχει ήδη επιτελεστεί από διάφορους οργανισμούς στην περιοχή υπογραμμίζει όμως παράλληλα την ανάγκη για επιτάχυνση της συνεργασίας. Θα αξιοποιήσει υφιστάμενους πόρους, δομές και κανονισμούς ώστε να ενθαρρύνει διασυνοριακές συνεργασίες και να κινητοποιήσει τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων. Ως η πρώτη πρωτοβουλία του είδους της στη λεκάνη της Μεσογείου, η στρατηγική θα συμβάλει στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη θαλάσσια λεκάνη μέσω του συντονισμού μηχανισμών χρηματοδότησης και υλοποίησης.
Έχουν εντοπιστεί ορισμένοι τομείς προτεραιότητες, όπως:
  • Η τόνωση της δημιουργίας συναφών προς τη θάλασσα πόλων και δικτύων έρευνας, καθώς και η κατάστρωση μιας στρατηγικής για την έρευνα με σκοπό την παρακίνηση της καινοτομίας
  • Η αύξηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, με μεγαλύτερη διαφάνεια επαγγελματικών προσόντων
  • Η βελτιστοποίηση των μεταφορικών συνδέσεων μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου, βασιζόμενου στη ζήτηση και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δικτύου θαλάσσιων μεταφορών ανά την περιοχή, με ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών
  • Η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, με έμφαση στην καινοτομία και τις κοινές στρατηγικές εμπορίας και τα κοινά προϊόντα
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας
  • Η μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές
  • Ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω καλύτερης συμμόρφωσης, διατήρησης της φύσης, διαβίβασης πληροφοριών και συνεργασίας με αντικείμενο την επιβολή του νόμου και τον έλεγχο.
Η στρατηγική θα εφαρμοστεί το 2013 μέσω Σχεδίου Δράσης που θα αναπτυχθεί από κοινού με τους εμπλεκόμενους παράγοντες της περιοχής. Η Επιτροπή καλεί συνεπώς σε ισότιμη βάση όλα τα μέρη – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – να προτείνουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Η έκκληση αυτή γίνεται έπειτα από σειρά εργαστηρίων με ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, τα οποία φιλοξένησαν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σλοβενία στη διάρκεια του 2012.
Η νέα στρατηγική αποτελεί μέρος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, που περιλαμβάνει ήδη θαλάσσιες στρατηγικές για τη Βαλτική και τον Ατλαντικό. Θα μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει το πρώτο δομοστοιχείο μιας ευρύτερης μακροπεριφερειακής στρατηγικής την οποία επιθυμούν να αναπτύξουν οι χώρες της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου πελάγους.
Η Κροατία και η Επιτροπή θα εγκαινιάσουν από κοινού την εν λόγω στρατηγική στις 6 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο διάσκεψης στο Ζάγκρεμπ.
Ιστορικό
Η Αδριατική Θάλασσα και το συνεχόμενο με αυτήν Ιόνιο Πέλαγος αποτελούν σημαντική θαλάσσια και ναυτιλιακή περιοχή στην Ευρώπη, αν και έχουν αρκετή ποικιλομορφία από οικονομικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σκοπιάς. Οι οικονομικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χωρών και περιοχών υπήρξαν ιστορικώς έντονες και σήμερα ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τη διαδικασία προσχώρησης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Ωστόσο, οι υφιστάμενες θαλάσσιες συνδέσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες κινητικότητας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τουριστών. Και παρά τον πλούτο θαλάσσιας παράδοσης και γνώσεων, η καινοτομία κινεί μόλις με βραδύ ρυθμό τη θαλάσσια οικονομία προς την πρόοδο. Επιπλέον, τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα αντιμετωπίζουν σειρά περιβαλλοντικών προκλήσεων καθώς και αυξημένη αστικοποίηση και κυκλοφοριακή κίνηση. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της συνιστούν εντεινόμενες απειλές για τις παράκτιες περιοχές.
Για περισσότερες πληροφορίες
---
ΣΧΕΤΙΚΑ:
 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin